Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest SAT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-277) przy ul. Grochowskiej 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633957, NIP 7792446406, REGON 365284658, dalej jako Administrator.


W razie pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Panem Jakubem Wietrzyńskim pod adresem iod@sat.poznan.pl


Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych oraz obwiązek ich podania

Administrator przetwarza następujące dane:

 1. użytkowników (adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookie),
 2. kupujących (imię, nazwisko, adres dostawy, e-mail, numer telefonu, firma, adres siedziby, NIP, numer rachunku bankowego, adres IP komputera),
 3. osób kontaktujących się z Administratorem (adres e-mail, treść wiadomości).

Dane użytkowników przetwarzane są:

 • w celu umożliwienia poprawnego działania strony coleman.sat.poznan.pl i dostosowania oferty administratora do potrzeb użytkownika,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdzie przetwarzania odbywa się w związku z wyrażoną zgodą podczas akceptacji konfiguracji plików cookies, zwykle podczas pierwszej wizyty na stronie; zgoda taka jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem,
 • do czasu zmiany ustawień plików cookies bądź do czasu ich usunięcia.

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne.

Dane kupujących przetwarzane są w tym samych celu, w jakim przetwarzane są dane osobowe użytkowników, a dodatkowo:

 • w celu obsługi zawartych umów sprzedaży, operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych towarów, obsługi zwrotów i reklamacji oraz realizacji obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji oraz rękojmi,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z brzmieniem przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innymi przepisami rachunkowo-podatkowymi,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest zabezpieczenia interesu prawnego na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń.

Dane kupujących będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, powiększony o okres gwarancji oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń lub jeżeli to wynika z przepisów, przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie danych jest obowiązkowe – jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy sprzedaży; ich niepodanie uniemożliwi administratorowi dokonanie umowy sprzedaży.

Dane osób kontaktujących się z Administratorem przy wykorzystaniu formularza kontaktowego przetwarzane są:

 • w celu udzielenia tym osobom odpowiedzi na zadane pytania, w tym dotyczących części zamiennych,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, polegającego na odpowiadaniu na kierowane zapytania oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami,
 • przez czas udzielenia odpowiedzi na kierowane zapytania powiększony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymania odpowiedzi od Administratora.


Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim m.in. uczestniczącym w procesie realizacji umowy sprzedaży, w celu prawidłowego ich wykonania, np. Poczcie Polskiej, przewoźnikom, firmom logistycznym, firmom obsługującym transakcje płatnicze, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, świadczącym usługi kolokacji serwerów, kancelariom prawnym, organom publicznym, o ile jest to regulowane przepisami prawa.


Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).


Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizacji Twoich praw uzyskasz wysyłając e-mail na adres: iod@sat.poznan.pl

Wybierz swój język