REGULAMIN AKCJI

Regulamin akcji promocyjnej „Kup dowolony namiot Darwin i odbierz kuchenkę gratis”

I. Postanowienia ogólne:  

Organizatorem promocji „Kup dowolony namiot Darwin i odbierz kuchenkę gratis”  jest SAT Sp. z o.o., ul. 60-277 Grochowska 27 Poznań, zwana dalej Organizatorem bądź Coleman Polska. Strona internetowa Organizatora jest dostępna pod adresem www.colemanpolska.pl. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez formularz kontaktowy na stronie https://colemanpolska.pl/namioty-coleman-polska/kontakt/.

Czas trwania promocji obejmuje okres od dnia 14.06.2024 r. o godz. 00:00 i do dnia 30.06.2024 r. o godz. 23:59 (czas trwania promocji) lub do wyczerpania zapasów promocyjnych. 

Promocja obowiązuje w punktach sprzedaży wybranych sklepów partnerskich marki Coleman na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Warunki uczestnictwa i promocji: 

Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób pełnoletnich mieszkających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w okresie promocyjnym dokonały zakupu nowego namiotu spośród modeli wymienionych w punkcie VI regulaminu w wybranym sklepie partnerskim Coleman wymienionym w punkcie VII niniejszego regulaminu.

Po dokonaniu zakupu uczestnik promocji otrzyma darmowe akcesoria promocyjne. Do namiotów z kolekcji Darwin uczestnik otrzyma kuchenkę Stove Fyrelite Start. Dostawa produktów objętych promocją jest realizowana wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Do produktów Gratisowych objętych promocją należą:

Kuchenka Stove Fyrelite Start EAN 3138522097622

W przypadku magazynowego braku dostępności produktów promocyjnych z powodu problemów z dostawą, ograniczeń w imporcie lub podobnych, Coleman Polska ma prawo dostarczyć zamiast wskazanego przez Uczestnika produktu promocyjnego, inny produkt o równej wartości rynkowej.

III. Postępowania reklamacyjne

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji uczestnicy powinni zgłaszać na adres e-mail: reklamacje@sat.poznan.pl

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dowód zakupu namiotu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.

Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony mailowo na adres email podany w wiadomości reklamacyjnej, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

IV. Dane osobowe 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy poprzez formularz kontaktowy na stronie https://colemanpolska.pl/namioty-coleman-polska/kontakt/.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda Uczestników na udział w Promocji oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wzięcia udziału w promocji czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania promocji, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Promocję chyba że uczestnik promocji wyraził wyraźną zgodę na wykorzystanie danych do innych celów określonych odrębnie.

Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego poprzez formularz kontaktowy na stronie https://colemanpolska.pl/namioty-coleman-polska/kontakt/.

Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności na naszej stronie internetowej www.colemanpolska.pl.

V. Pozostałe postanowienia  

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, uczestnik promocji ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie nienaruszonym. Koszty zwykłej przesyłki zwrotnej ponosi Organizator.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej „Kup dowolony namiot Darwin i odbierz kuchenkę gratis”.

Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Akcji promocyjnej mają charakter jedynie informacyjny. 

Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.

VI. NAMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W PROMOCJI:

Namiot Darwin 2

Namiot Darwin 2+

Namiot Darwin 3

Namiot Darwin 3+

VII. PARTNERZY BIORĄCY UDZIAŁ W AKCJI PROMOCYJNEJ

www.outdoorzy.pl

www.wypad.com.pl

www.explore.pl

https://8a.pl

Wybierz swój język