REGULAMIN AKCJI

Regulamin akcji promocyjnej „Coleman 2+1”

  1. Postanowienia ogólne: 

Organizatorem promocji „ Coleman 2+1” jest SAT Sp. z o.o., ul. 60-277 Grochowska 27 Poznań, zwana dalej Organizatorem bądź Coleman Polska. Strona internetowa Organizatora jest dostępna pod adresem: www.colemanpolska.pl. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez formularz kontaktowy na stronie https://colemanpolska.pl/namioty-coleman-polska/kontakt/.

Czas trwania promocji obejmuje okres od dnia 25.06.2024 r. o godz. 00:00 i do dnia 14.07.2024 r. o godz. 23:59 (czas trwania promocji). Promocja obowiązuje w sklepie internetowym pod adresem WWW.colemanpolska.pl. Promocją objęte są wszystkie produkty marki Coleman.

  1. Warunki uczestnictwa i promocji:

Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób pełnoletnich mieszkających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w okresie promocyjnym dokonały zakupu trzech dowolnych produktów marki Coleman w sklepie internetowym WWW.colemanpolska.pl. Po dokonaniu zakupu uczestnik jest uprawniony do otrzymania nieodpłatnie najtańszego produktu spośród wszystkich trzech zakupionych w ramach promocji.

  1. Postępowania reklamacyjne

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji uczestnicy powinni zgłaszać na adres e-mail: reklamacje@sat.poznan.pl. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dowód zakupu sprzętu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony mailowo na adres email podany w wiadomości reklamacyjnej, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  1. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy poprzez formularz kontaktowy na stronie https://colemanpolska.pl/namioty-coleman-polska/kontakt/. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda Uczestników na udział w Promocji oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wzięcia udziału w promocji czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania promocji, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Promocję, chyba że uczestnik promocji wyraził wyraźną zgodę na wykorzystanie danych do innych celów określonych odrębnie. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego poprzez formularz kontaktowy na stronie https://colemanpolska.pl/namioty-coleman-polska/kontakt/.

Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa.

  1. Pozostałe postanowienia 

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, uczestnik promocji ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie nienaruszonym. Koszty zwykłej przesyłki zwrotnej ponosi Organizator. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej „Coleman 2+1”. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Akcji promocyjnej mają charakter jedynie informacyjny. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.

Wybierz swój język